Абай кунанбаев: биография, личная жизнь, книги

Происхождение

Историкам удалось проследить род Абая Кунанбаева до его прадеда – известного батыра (воина) Ыргызбая. Он родился примерно в середине восемнадцатого века, принимал участие в оборонительных войнах против джунгаров. На склоне лет Ыргызбай стал бием (народным судьей), решавшим мелкие бытовые споры среди соплеменников.

Сын Ыргызбая – Оскембай, родился примерно в конце 1870-х годов. Унаследовав должность отца, он также стал бием.

Отец же Абая – Кунанбай кажы, смог продвинуться выше, став со временем старшим султаном Каркаралинского внешнего округа, административной единицы, границы которой определили русские руководители. Родился он в 1804 году, скончался в 1886.

Большую роль в жизни будущего поэта сыграла его бабушка Зере. Она не только дала ему прозвище, под которым он стал известен, но и обучила казахскому языку – прогрессивный отец настаивал на том, чтобы сын изучал в первую очередь русский язык.

Таким образом, можно сказать, что Абай Кунанбаев является выходцем из казахской элиты своего времени, он получил передовое образование в русской школе и во многом является продуктом русской цивилизации.

Семья Абая

Как и положено родовитому и состоятельному казаху, Абай был трижды женат. От первой жены, Дильды, у него было 6 детей. На второй, самой любимой жене Айгерим Абай женился в 30 лет, от этого брака на свет появились еще 4 детей. Третья жена Абая – Еркежан – вышла за него замуж по законам аменгерства, как овдовевшая жена его младшего брата Оспана.

Совместных детей в этом браке не появилось, но именно Еркежан до последних дней была рядом не только с Абаем, но и со своим свекром Кунанбаем и с двумя первыми женами поэта.

10 детей Абая достойно продолжили древний род, дав ему 19 внуков и 13 правнуков. История рода продолжилась и во время становления в Казахстане Советской власти, и в страшный период Великой Отечественной войны, с полей которой вернулись только 2 из 9 ушедших на войну Кунанбаевых. Достойными продолжателями дел народного акына стали его племянники Шакарим и Какитай – поэты, переводчики, историки и издатели его литературного и музыкального наследства.

С семьей

Сочинения (основные издания)


Первый сборник стихов Абая, Санкт-Петербург, 1909 год (в музее Абая, город Семей)

 • Первый сборник «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» (под ред. Какитая Искакова) — Санкт-Петербург, 1909; Казань, 1922; Ташкент, 1922.
 • «Абай Кунанбайұлы толық жинақ» (полное собрание стихов под ред. М. Ауэзова), Кызыл-Орда, 1933.
 • Кунанбаев А. Лирика и поэмы / Под ред. Соболева, предисл. М. Ауэзова, Москва, Гослитиздат, 1940.
 • Абай Кунанбаев. Избранное. Пер. с каз. под ред. Л. Соболева. Алма-Ата, Худ. лит., 1945.
 • Абай Кунанбаев. Собрание сочинений (в одном томе), Москва, 1954.
 • Құнанбаев А. Шығармаларының толық жинағы (екі томдық) — Алматы, 1954 (преизд. 1968, 1986, 2002).
 • Абай. «Слова назидания» (Кара сөз). (Пер. с каз. С. Санбаева), Алматы, Жалын, 1979, 1982.
 • Абай. «Книга слов» (на китайском языке), Пекин, 1995.
 • Құнанбаев А. «Книга слов» (Қара сөз). (Пер. с каз. Р. Сейсенбаева), Семипалатинск, 2001.
 • «Двадцать стихотворений Абая» (все известные их переводы, сост. и пер. М. Адибаев), Алматы, 2005.
 • Абай Кунанбаев. Избранное (серия «Мудрость веков»), Москва, Русский раритет, 2006.
 • Abai. Zwanzig Gedichte («Двадцать стихотворений» под ред. Г. Бельгера), Koln, Onelverlag, 2007.

Шығармалары

Абай өлең жазуды 10 жасында («Кім екен деп келіп ем түйе қуған…») бастаған. Одан басқа ертеректе жазылған өлеңдері — «Йузи-рәушән», екіншісі — «Физули, Шәмси». «Сап, сап, көңілім», «Шәріпке», «Абралыға», «Жақсылыққа», «Кең жайлау» өлеңдері 1870 — 80 жылдар аралығында жазылған. Ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы — «Қансонарда» 1882 ж. жазылған. Алайда жасы қырыққа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары үш жүйемен өрбиді: бірі — өз жанынан шығарған төл өлеңдері; екіншісі — ғақлия (немесе Абайдың қара сөздері) деп аталатын прозасы; үшіншісі — өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған өлеңдері.

Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады, поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі-сыртқы қылық-қасиеттерін, мінез-бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер. Қай өлеңінен де қазақ жерінің, қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Ислам діні тараған Шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік — шалымын одан әрі шыңдайды. Шығыстың екі хикаясын «Масғұт» және «Ескендір» деген атпен өлеңге айналдырады. Ислам дініне өзінше сенген діни таным жайындағы философиялық көзқарастарын да өлеңмен жеткізеді. Абайдың дүниетанудағы көзқарасы XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақ халқының экономикасы мен ой-пікірінің алға ұмтылу бағытта даму ықпалымен қалыптасты. Дүниетану жолында сары-орыстың төңкерісшіл демократтарының шығармаларын оқып, өз дәуірінің алдыңғы қатарлы ой-пікірін қорытып, басқаларға қазақ өміріндегі аса маңызды мәселелерді түсіндіруге қолданады. Дүниетану өңірінде екі қасиеттің — сезім мен қыйсынның , түйсік пен ақылдың қатынасын таразылайды. Сондықтан да: «Ақыл сенбей сенбеңіз, Бір іске кез келсеңіз» деп жазады.

Кез келген халықтың тарих сахнасына шығуы — жүйеге бейімделген біртектес өмір салттың ғана нәтижесі емес, сонымен бірге қасиеттік деп саналатын- арман-аңсардың (идеал) да біртұтастығына айғақ. Олай болса Абай сынының тәлкегіне түскен еріншектік, дарақылық, жалқаулық, күншілдік, өтірікшілік, өсекшілдік, мақтаншақтық, жағымпаздық, жікшілдік сияқты қасиеттер қазақ баласының кейбірінің бойындағы туа біткен кемшілік емес, сол Абай өмір сүрген қоғамдағы саяси әлеуметтік қатынастардың нәтижесі екеніне ден қою қажет. Сонда, Абай бұрынғы бабаларымыздың бойынан көрген «кемшіліктерді» себеп ретінде емес, сол замандағы саяси-әлеуметтік қатынастардың салдары ретінде қарастыруға жол ашқан.

Биография

Абай Кунанбайулы родился в Чингизских междугорьях Семипалатинского уезда Западно-Сибирского генерал-губернаторства (с 1845 года Семипалатинская область) (по нынешнему административному делению вАбайском районе Восточно-Казахстанской области) в семье крупного бая Кунанбая Оскенбаева (Ускенбаева) рода Тобыкты из казахского племени Аргын. Семья Абая принадлежала к местной знати; дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.

Начатое в детстве домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у муллы Ахмет-Ризы вСемипалатинске, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно посещал русскую школу. К концу пятилетней учёбы начинает писать стихи, сначала приписывая их авторство своему другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от неё, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создаёт свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и учёные Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои,Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова,Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Характерна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып» («Горы дремлют в тёмной ночи»), ставшего народной песней. Гёте написал «Wanderers Nachtlied» («Ночную песню странника»), Лермонтов переложил её на русский язык («Горные вершины спят во тьме ночной…»), а спустя ещё полвека Абай Кунанбаев передал её содержание на казахском языке.

Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Впоследствии его примеру последовал Турар Рыскулов.

Некоторое время Абай работал волостным упра­вителем.

По утверждениям советских литературоведов, Абай высмеивал некоторые обычаи родового аула, выступал «против рабского положения женщины» и, как повторено в его парадных советских биографиях, «против социального зла и невежества». Советские литературоведческие источники, повторяя эту фразу, иногда ссылаются в её подтверждение на стихотворения «Наконец, волостным я стал…» (1889), «Управитель начальству рад…» (1889) и «Кулембаю» (1888). Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии; новаторский характер носят стихи, посвящённые временам года: «Весна» (1890), «Лето» (1886), «Осень» (1889), «Зима» (1888), стихи о назначении поэзии (учить хорошему и осуждать плохое). Сюжеты поэм «Масгуд» (1887) и «Сказание об Азиме» основаны на мотивах восточной классической литературы. В поэме «Искандер» противопоставлены разум в лице Аристотеля и алчность завоевателя в лице Александра Македонского.

В истории казахской литературы Абай занял почётное место, обогатив казахское стихосложение новыми размерами и рифмами. Он ввёл новые стихотворные формы: восьмистишья, шестистишья и другие.

Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также талантливым и оригинальным композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной:

Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков. Так, руководители движения Алаш-Орда воспринимали Абая как своего духовного предтечу и даже духовного вождя возрождения казахской нации. Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. Его статья «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» — некролог казахского народного поэта была напечатана в газете «Семипалатинский листок» в 1905 году. Затем с портретом Абая она печаталась в журнале «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» в 1907 году.

В 1914 году тюрколог В. В. Гордлевский выбрал в качестве видных представителей казахской литературы Абая Кунанбаева и Миржакипа Дулатова для публикации их текстов в «Восточном сборнике», выпускаемом в честь 70-летия известного востоковеда, академика Н. И. Веселовского.

Абай Кунанбаев как общественный деятель

https://pp.userapi.com/c848524/v848524546/ebc2/u4tAz7fGljI.jpg» style=»width: 720px; height: 540px;» />

Дружба Абая с русскими революционерами, отбывавшими ссылку в Семипалатинске, сыграла немаловажную роль в становлении его как личности в общественной деятельности и великого просветителя.

Летом 1885 года Абай принимал участие в разработке степного положения, известного в народе под названием «96 статей Абая», или «Чарское положение», так как чрезвычайный съезд «тюбе», бием которого был избран Абай, проходил на берегу реки Чар в местечке Карамола.

На съезде присутствовали более 100 биев из Каркаралинского, Павлодарского, Семипалатинского, Усть–Каменогорского уездов и Зайсанского приставства, они являлись представителями всех родов Среднего жуза.

Благотворительная деятельность Общества не осталась незамеченной в регионе, и вступая в него, Абай внес свой вклад в благое дело. Он не раз высказывался по поводу устройства казахского общества, был сторонником развития ремесел и торговли, считая их более прогрессивными формами труда, чем кочевое скотоводство.

В современных условиях Казахстан много делает для того, чтобы вывести бизнес на международную арену, подтверждая слова Абая о том, что если развивать торговлю не только в пределах одного города или одной страны, то его родина может совершенствоваться намного быстрее, чем сейчас. В рамках программной статьи «Рухани жангыру» мы говорим о помощи бизнесменам, о необходимости повышения уровня конкурентоспособности казахстанских предпринимателей. В те времена не было понятия слова «бизнесмен», но если переложить взгляды поэта на сегодняшнюю ситуацию, то именно в развитии международного бизнеса и партнерства он видит развитие свой страны. Потомки стараются не подвести великого деятеля, мы также движемся вперед и совершенствуем себя, свою страны и свое сознание.

Поэтому в наше время очень важно помнить таких великих и мудрых людей, каким был поэт, переводчик, композитор, философ и мыслитель Абай Кунанбаев. Это способствует не только развитию нашей страны, но и развитию каждого казахстанца, как отдельной личности

Примечания

 1.  Большая советская энциклопедия. — 2-е изд. — М.: Большая советская энциклопедия, 1949. — Т. 1.
 2.  KazTube — KazTube.kz — Кенжеғали Мыржықбай- көзімнің қарасы
 3.  Кунанбаев А. Избранное. Под ред. Л. Соболева. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1945.
 4.  Абай на языке Шиллера и Гете
 5.  АЛМАТИНСКИЕ УЛИЦЫ: СУДЬБЫ НАЗВАНИЙ
 6.  «Проспект Абая: из прошлого в будущее» Этот проспект один из самых протяженных и самых старых в современной Астане
 7.  Семипалатинск. Улицы города
 8.  Марат Хасанов. На карте немецкой столицы теперь есть имя Абая. КонтиненТ (8 марта 2000). Проверено 4 июня 2012. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012.
 9.  Александра Белуза, Наталья Рожкова, Александр Садчиков, Дарья Миронова. Майдан или не Майдан. // Московские новости, № 275 (275). Проверено 14 мая 2012. Архивировано из первоисточника 30 мая 2012.
 10.  Депутат-единоросс обещал участникам акции на Чистых Прудах, что полиция их не станет разгонять. // newsru.com. Проверено 14 мая 2012. Архивировано из первоисточника 30 мая 2012.
 11.  Песни Абая на сайте Казахфильма

Слова Абая и в радости, и в горе

Творчество Абая – феноменальное явление, выходящее далеко за рамки литературы, культуры. Иногда невольно приходишь к мысли, что для нас он не только и не просто поэт, философ, переводчик и композитор, а значительно большая и максимально близкая личность, как, скажем, родственник, старший брат, дед, но в любом случае очень близкий, родной человек. Не зря же мы говорим «Абай ата». Поэтому вполне естественно нам часто кажется, что мы не раз встречались с этим человеком, разговаривали и делились мнениями, неоднократно слушали его советы, а иногда в силу недопонимания или занятости – не слушали… Словом, и в радости, и в горе идёшь к нему. Он оказывается рядом с тобой и в минуты сладостной любви или появления на свет ребёнка, и в трудные минуты жизненных испытаний или удара судьбы.

 Великое уважение нашего народа к своему любимому поэту выражается и в том, что, когда требуется доказать какойнибудь факт, непременно употребляется универсальная фраза «Абай айтқандай» – «как сказал Абай». Абай – мудрый наставник нации, духовный отец народа. Мечтаем, чтобы каждый казах время от времени брал в руки томик Абая и перечитывал его стихи, внутренне держал перед ним своеобразный отчёт: «Как я живу на этом свете? Придерживаюсь ли советов Абая, сделал ли выводы из его критики, стремлюсь ли к высотам, какие указал великий поэт, и вообще, что сделал, чтобы соответствовать предназначению человека на земле?»

Почти в каждом переведённом произведении можно проследить, что Абай будто соревнуется с автором оригинала, соперничает с ним. В этом мы видим конгениальность Абая с великими художниками слова, к творениям которых он обращался, с ярчайшими талантами, близкими, сходными ему по духу, образу мыслей. Перечитывая стихи, «Слова назидания» Абая, мы не должны забывать и о его чудесных переводах, которые являются ярким свидетельством подлинного величия казахского поэта.

ОБ АВТОРЕ 

Сауытбек Абдрахманов, доктор филологических наук, депутат Мажилиса Парламента РК, член Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева.

Происхождение и семья

Прадед Ыргызбай — батыр и бий рода тобыкты, родился приблизительно в 1750 годах.

Дед Оскембай — сын Ыргызбая, бий рода Аргын тобыкты, годы жизни ок. 1778—1850.

Отец Кунанбай кажы — ага-султан всего Каркаралинского внешнего округа, позже волостной управитель Кокше-Тобыктинской волости, годы жизни 1804—1886.

Мать Улжан — из рода Каракесек из племени Аргын.

Бабушка Токбала, в замужестве прозванная Зере из рода матай племени найман. Предположительно учила его родной речи[значимость факта?].

Племянник Шакарим — поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. Перевёл «Дубровского» и «Метель» А. С. Пушкина. Автор книги «Зеркало казахов», поэмы «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек». Сын старшего брата Абая Кудайберды.

Племянник Какитай — поэт, издатель стихов Абая. Сын младшего брата Абая Ыскака.

Старший сын Акылбай родился когда Абаю было всего 17 лет, воспитывался младшей женой Кунанбая — Нурганым (родился в 1861 — умер в 1904 году)..

Сын Абдирахман, прозванный отцом «Абиш», родился в 1868 году, окончил реальное училище в городе Тюмени, потом Михайловскую школу артиллерии в Санкт-Петербурге. Однако здоровье не позволило ему поступить в Военную академию. Абдирахман умер от туберкулёза в 1895 г.

Третий сын Магауия прозванный отцом «Магаш» (1870—1904) после обучения в Семипалатинске вернулся в свой аул. По настоянию отца писал поэмы. Самое объёмное его произведение — поэма «Медгат-Касым». В последние годы жизни был местным судьёй.

Четвёртый сын Турагул общественный деятель партии «Алаш Орда», поэт и писатель, по собственному утверждению перевёл на казахский язык произведения Джека Лондона «Эскимос Киш» и «Мартин Иден» (переводы не сохранились), М. Горького «Челкаш», А. С. Неверова «Марья-большевичка», Болеслава Пруса «Антек» и другие. Родился в 1875 году, умер в 1934 году в городе Чимкент.

Абай Кунанбаев на «Родоводе». Дерево предков и потомков

Биография Абая Кунанбаева

https://pp.userapi.com/c831408/v831408054/125585/Rpk3CzU7nhQ.jpg» style=»width: 720px; height: 495px;» />

Абай Кунанбаев появился на свет в 1845 году в Чингизских горах, настоящие имя поэта Ибрагим, но известным он стал именно под именем Абай. Семья Кунанбаевых относилась к местной знати, дед и прадед возглавляли свой род, как бии. Абай Кунанбаев с детства изучал восточные языки, а также посещал русскую школу. Поэт еще в детстве начинал писать свои первые стихи, но только к сорока годам он создаст свои взрослые стихотворения.

Мировоззрение Абая формировалось благодаря восточным ученым и поэтам, а также русским классикам. Он перевел знаменитых русских писателей, таких как Крылов, Лермонтов, Пушкин и многих других

Поэт подчеркивал важность знания русского языка и культуры. Абай писал в назидание: «Для того чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру»

Творчество Абая было посвящено жизни родного народа. Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Поэтом и писателем создано около 170 стихотворений и сделано 56 переводов.

Абай Кунанбаев как поэт

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз», или же “Слова Назидания”, состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. Труды Абая Кунанбаева были переведены на многие языки мира. “Слова назидания” — это обращение к читателю, как бы диалог, своеобразный плод “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”, и философия жизни отдельного человека на фоне судьбы народа.

В этих назиданиях раскрывались проблемы истории, педагогики и морали. Поэт протестовал против насилия со стороны родителей и мулл, которые убивают в детях любовь к науке. Абай считал, что процесс обучения должен приносить радость познания. Изучение науки должно способствовать правильному позна­нию материального мира, оно должно вести человека к совершенству.

Поэт и мыслитель предостерегал молодежь от несерьезного отношения к науке.  «Знать русский язык — значит открыть глаза на мир» — говорит Абай в 25 Слове. «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет оставаться в стороне».

Отталкиваясь от общего правила, что тот, кто способен воспринимать чужую культуру, делает шаг к более широкому взгляду на мир, учится самокритичности и к преодолению ограниченности, Абай еще раз настаивает: «Русская наука и культура — ключ к осмыслению мира. Владея этим ключом, можно намного облегчить жизнь нашего народа».

Сейчас перед Казахстаном стоит цель войти в тридцатку лучших стран мира в рамках реализации «Рухани Жангыру”, а ведь еще во времена Абая Кунанбаева казахский народ стремился к совершенству. Именно Абай первым говорил о выходе на новый уровень. Сегодня мы хотим выйти на мировую арену, говорим о культуре страны в глобальном мире. В те времена о нашем народе не знали во всем мире, поэтому Абай видел путь в слиянии культур с Россией. Сегодня мы говорим о модернизации сознания, которая поможет нам быть конкурентоспособными на мировой арене. Поэтому вчитываться в «Слова назиданий», которым уже века, нужно сегодня. Поэт оставил нам советы, которые сегодня как никогда актуальны.

Память

Филателия и бонистика

Памяти казахского поэта посвящён ряд почтовых марок и других филателистических материалов, выпущенных в СССР, Казахстане и других странах. В 1993 году изображение Абая было помещено на банкноте Национального банка Республики Казахстан номиналом в 20 тенге.

Музеи

Дом-музей Абая в Семее
 • В Семее открыт республиканский литературно-мемориальный дом-музей Абая.
 • В Лондоне по инициативе писателя Ролана Сейсембаева открыт дом Абая.

Абай Кунанбаев в произведениях литературы и искусства

 • В 1938 году его внучатый племянник Мухтар Ауэзов в соавторстве с Леонидом Соболевым создали трагедию «Абай».
 • Позже М. О. Ауэзов написал роман-эпопею «Путь Абая» (т. 1—4, 1942—1956), за который ему была присуждена Сталинская премия 1949 года (за первую часть «Абай») и Ленинская премия 1959 года (за вторую часть «Путь Абая»).
 • В 1944 году Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди по либретто Мухтара Ауэзова создали оперу «Абай». В июне 2014 года состоялась премьера обновлённой оперы, дирижёром-постановщиком которой стал Алан Бурибаев, правнук Ахмета Жубанова.
 • В 1945 году на Алматинской киностудии был снят фильм «Песни Абая». Режиссёры — Г. Л. Рошаль и Е. Е. Арон, в роли Абая — Калибек Куанышпаев.
 • В 1952 году за спектакль «Абай» М. О. Ауэзова, поставленный на сцене КазГАТД имени М. О. Ауэзова, режиссёр Шакен Айманов и ряд актёров (в роли Абая Капан Бадыров) получили Сталинскую премию.
 • В 1995 году о жизни поэта был снят двухсерийный фильм «Абай», режиссёр — Ардак Амиркулов, в роли Абая — Габиден Турыкпаев. Фильм производства Казахстан-Франция.

Прогрессивные взгляды

Получая образование в русской школе, много общаясь со ссыльными и учениками, Абай смог оценить со стороны быт и нравы своего народа. Острое неприятие многих традиций впоследствии нашли отражение в «Словах назидания».

К примеру, он порицал многие откровенно варварские традиции, бытовавшие среди простого народа. Жадность, лизоблюдство, преклонение перед более сильным – Абай старался искоренить эти негативные черты в обществе. Отдельного внимания заслуживало, по его мнению, отношение к женщинам. Как и во всех странах Средней Азии, до прихода русских, они практически являлись рабынями. Не имея никаких прав, они были буквально собственностью сначала отцов, а потом мужей. Убийство либо никак не наказывалось, либо наказывалось небольшим штрафом – если казах убивал женщину, не принадлежавшую ему. Все это выставлялось в его произведениях самым негативным образом.

Старался порицать он и алчность. Во многих казахстанских школах изучается поэма «Искандер» (так звали в Азии Александра Македонского) в оригинале или переводе. Здесь великий завоеватель ведет беседу со своим учителем – Аристотелем. Тот наглядно показывает молодому, горячему мужчине, что бессмысленное накопление золота не может закончиться ничем хорошим.

Стоит отметить, что практически во всех «Словах назидания» упоминаются русские люди и народ в целом. Великий просветитель ставит их в пример казахам. Пожалуй, сегодня многие из его строк могли бы привести к тому, что поэт получил бы серьезное наказание за экстремизм. Привести хотя бы цитату из «Второго слова назидания», посвященную русским: «Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, а не проводят время в унизительных раздорах между собой. О просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой».

Призывал он всех состоятельных казахов (и сам следовал этому совету) отправлять детей для обучения русским учителям. А биями и управленцами ставить только тех, кто получил русское образование. Абай Кунанбаев считал, что именно изучая русский язык, простые казахи получат доступ к всемирной сокровищнице знаний.

Разумеется, сегодня его произведения изучаются в довольно сильно усеченной форме – многие отрывки скрупулезно вырезаются, как устаревшие.

Чингисские горы и Караульские степи поэзии

Художественная масштабность и великолепие поэзии Абая ярко проявляются в его переводах Лермонтова. Вершинные шедевры казахского поэтического перевода Абай создал, именно перекладывая стихи Лермонтова на казахский язык. Среди них особо можно выделить «Қараңғы түнде тау қалғып» – перевод лермонтовского шедевра «Из Гёте» («Горные вершины cпят во тьме ночной»).   

Герольд Бельгер и Медеубай Курманов в своих книгах, статьях, эссе приводят три его варианта (Гёте – Лермонтов – Абай) и убедительно доказывают поэтическое мастерство Лермонтова и Абая.

О чудесном переводе Лермонтова сказано немало. С момента появления данное стихотворение является великим произведением русской литературы. И таким же для казахов стал абаевский вариант. Видимо, это и есть ответ на вопрос, переводится или не переводится поэзия. Когда Александр Аникст пишет, что у Гёте восемь строк «вместили в себя всю природу, весь мир», это тоже есть ответ на вопрос, может ли поэзия передать жизнь такой, какая она есть. Здесь же дан ответ и на такой вопрос: каким является казахский язык? В известной степени даже на такой: что за народ казахи и на что они способны?

«Қараңғы түнде тау қалғып» – эталон художественности, образности, мелодичности, точности в переводе. Благодаря абаевскому гению лермонтовские «горные вершины» снизились просто до «гор» (примерно до Чингисских гор, не имеющих заоблачных вершин), «долины» превратились в широкие «степи» (как, скажем, Караульские) – картина Гёте запросто переместилась на казахскую землю.

Переведённые из Лермонтова стихи являются самой большой частью творчества Абая-переводчика. Среди них такие шедевры, как «Бородино», «Еврейская мелодия», «Из Гёте», «Не верь себе», «Дума», «Кинжал», «Молитва», «Дары Терека», «Выхожу один я на дорогу…», «Демон» (отрывок), что говорит о высоком вкусе Абая-читателя.

«Абай с особым трепетом относился к поэзии Лермонтова, – писал академик Заки Ахметов. – Он был особенно близок к русскому поэту, в духовном родстве с ним. Не будет преувеличением сказать, что, проникнувшись симпатией к русской поэзии, Абай наибольшее духовное созвучие обнаружил именно в Лермонтове. К тому времени Абай уже находился на уровне всестороннего понимания интеллектуального мира, потребностей, участи не только великого поэта, но и всего русского общества. Поэтому он прекрасно понимал и поэзию этого народа. Прекрасно чувствовал, что возмущение, печаль и гнев Лермонтова выражали возмущение, гнев и печаль русского народа, эксплуатируемого общества. Когда писал «Я для тебя загадка, я и мой путь. Против тысяч сражался – не обессудь!», он, возможно, подразумевал и душевное состояние Лермонтова. Его Абай называл «поэтом особого негодования, поэтом, любовь которого отравлена гневом».

И вообще, нам представляется, что Абаю Лермонтов всё же был ближе, чем Пушкин. Кажется, потребности своей души он больше находил у Лермонтова. Это видно и по тому, как большинство лермонтовских стихотворений Абай переложил в виде чистого перевода, а когда имел дело с Пушкиным, он допускал больше вольности, позволял себе по-своему осмысливать детали, на свой лад изменять характеры, нравственные черты персонажей. Иначе говоря, если Абай с Пушкиным говорит состязаясь, то с Лермонтовым – соглашаясь.

Переводом Абай начал заниматься с Лермонтова и закончил Лермонтовым. Не случайно новый рубеж в творчестве Абая начинается с 1880-х годов (первый перевод из Лермонтова сделан в 1882 году). За такие качества, как художественная конкретность, образная точность, казахская поэзия в долгу и перед переводами Абая.

Слова назидания

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз» (в дословном переводе «Простое (буквально — чёрное) слово»), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих «Назиданиях» поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. «Қара сөз» создана Абаем на склоне лет. Он знает цену всему — делам, искушению, соблазнам, но всё проходит и остаётся только мудрость. Попыток перевода данного произведения немного, так как оно требует не только поэтического дарования, но и философского мышления. Ещё в 1945 году, к 100-летию со дня рождения Абая, в издательстве «Художественная литература» вышел сборник избранных переводов его произведений на русский язык, содержавший перевод Виктора Шкловского под названием «Назидания». Позднее этот перевод выходил в свет в 1954 и 1979 г. Также известны переводы казахского писателя Сатимжана Санбаева под названием «Слова назидания» (1970) и писателя Ролана Сейсенбаева, который называется «Книга слов» (1992—1993).

Память в бонистике и филателии

Память о великом просветителе живет. Так как скончался он в начале двадцатого века, фото Абая Кунанбаева до наших дней не дошли. Зато сохранилось довольно много словесных описаний, позволяющих сравнительно точно восстановить его внешность.

Поэту старались отдать долг памяти, увековечив на марках. Первая из них появилась еще в 1965 году. Стоила марка 4 копейки и изображала лицо Абая Кунанбаева. Значительно позже, в 1995 году, были выпущены еще две марки, достоинством уже 4 и 9 тенге.

При создании собственной национальной валюты, специалисты также не забыли о великом просветителе. На купюре достоинством 20 тенге, выпущенной в 1993 году, изображен именно этот поэт.

Отдельно стоит сказать, что во многих городах Казахстана в день рождения Абая Кунанбаева проводятся литературные чтения, посвященные ему.

Взрослая жизнь и творческий путь

Как правило, взрослая жизнь в степи начиналась очень рано, а степной уклад не совсем располагал к образованию и искусству. Сразу после медресе отец начал приобщать сына к ведению как своего довольно обширного хозяйства, так и участию в улаживании бесконечных, чаще всего междоусобных, конфликтов и споров. Уже в достаточно юном возрасте Абай заслужил репутацию рассудительного и справедливого юноши, при этом не всегда согласного со своим властным отцом.

Молодой Абай Кунанбаев

Степной период занял основную часть жизни Абая

Его внимание по-прежнему занимали и многотысячные табуны и отары, и управление делами рода. При этом он никогда не расставался с творчеством, но история сохранила лишь малую часть его произведений

Можно отметить несколько основных вех его жизненного пути.

 1. Следуя вековым традициям, он женился в возрасте 15 лет и через год стал отцом.
 2. К двадцати годам приобрел славу первого оратора, знатока обычаев, традиций и правовых отношений, к нему шли за решением не только именитые бии «киргизской» степи, но и простые казахи.
 3. К 30-летнему возрасту авторитет Абая позволил ему стать одним из признанных лидеров степного самоуправления и играть в нем одну из первых ролей.
 4. В 70-80-х годах Абай часто бывал в Семипалатинске, где нашел много знакомых среди политических ссыльных. Особое влияние на формирование не только его мировоззрения, но и художественного восприятия оказали Северин Грос, народоволец Нифонт Долгополов и Евгений Михаэлис.
 5. Летом 1884 года Северин Грос совершил месячную поездку по Чингизской волости, собирая материалы об обычаях и традициях казахов. Неоценимую помощь в работе была оказана ему непосредственно Абаем, а ее итогом стало издание в 1886 году в Омске научного труда «Материалы дел изучения обычаев киргизов».
 6. В 1885 году, вскоре после открытия в Семипалатинске краеведческого музея, Абай передал в него более 50 экспонатов из повседневного кочевого уклада жизни.
 7. В том же 1985 году Абай принял участие в качестве главного судьи на чрезвычайном съезде, итогом которого стал свод законов, устанавливающий компромиссное взаимодействие между государственными и неписанными степными законами. При этом титул главного судьи – «тобе би» не был официальной должностью Абая, а служил признанием его авторитета и народного уважения.
 8. Лишь достигнув 40-летнего возраста, Абай в 1886 году первый раз поставил подпись под стихотворением «Лето». Этот год считается официальной датой его творческой и поэтической деятельности, а его наследию принадлежат около 230 стихотворения, в том числе 3 поэмы.
 9. После издания собранных Гросом материалов и по его представлению в 1886 году Абай стал членом Семипалатинского областного статистического комитета, ставшего впоследствии частью Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества.
 10. В ноябре 1888 года Абай написал стихотворение «Ноябрь – преддверие зимы», в котором обрушил свой гнев на жадность баев, бросающих свой народ на произвол судьбы. Его предчувствие оправдалось в самое ближайшее время – страшный джут наступившей зимы унес почти половину скота и множество жизней.
 11. В 1895 году от туберкулеза умер сын Абая Абдирахман (Абиш), офицер-артиллерист, на которого он возлагал большие надежды. Эта смерть глубоко ударила по здоровью и жизненному настрою аксакала.
 12. Многие решения Абая в качестве народного судьи встречали противодействие и открытое сопротивление. В 1898 году, участвуя по приглашению уездных властей в разделе границ между волостями, он подвергся нападению толпы озлобленных казахов и спасся благодаря вмешательству стражи.
 13. Как человек глубоко верующий, Абай свято верил в слово Корана и действовал согласно его канонам. Свои философские и богословские раздумья он уже на склоне лет передал в своем главном труде – «Книге слов» или «Книге назиданий». Отрывки труда входили частями в различные произведения, а целиком впервые были изданы уже после смерти поэта в 1918 году.
 14. В мае 1904 года умер самый любимый сын Абая Магауя. Этот удар 59-летний Абай уже не смог вынести и смог пережить сына всего на 40 дней.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий

Абай кунанбаев: биография, личная жизнь, книги

Происхождение

Историкам удалось проследить род Абая Кунанбаева до его прадеда – известного батыра (воина) Ыргызбая. Он родился примерно в середине восемнадцатого века, принимал участие в оборонительных войнах против джунгаров. На склоне лет Ыргызбай стал бием (народным судьей), решавшим мелкие бытовые споры среди соплеменников.

Сын Ыргызбая – Оскембай, родился примерно в конце 1870-х годов. Унаследовав должность отца, он также стал бием.

Отец же Абая – Кунанбай кажы, смог продвинуться выше, став со временем старшим султаном Каркаралинского внешнего округа, административной единицы, границы которой определили русские руководители. Родился он в 1804 году, скончался в 1886.

Большую роль в жизни будущего поэта сыграла его бабушка Зере. Она не только дала ему прозвище, под которым он стал известен, но и обучила казахскому языку – прогрессивный отец настаивал на том, чтобы сын изучал в первую очередь русский язык.

Таким образом, можно сказать, что Абай Кунанбаев является выходцем из казахской элиты своего времени, он получил передовое образование в русской школе и во многом является продуктом русской цивилизации.

Семья Абая

Как и положено родовитому и состоятельному казаху, Абай был трижды женат. От первой жены, Дильды, у него было 6 детей. На второй, самой любимой жене Айгерим Абай женился в 30 лет, от этого брака на свет появились еще 4 детей. Третья жена Абая – Еркежан – вышла за него замуж по законам аменгерства, как овдовевшая жена его младшего брата Оспана.

Совместных детей в этом браке не появилось, но именно Еркежан до последних дней была рядом не только с Абаем, но и со своим свекром Кунанбаем и с двумя первыми женами поэта.

10 детей Абая достойно продолжили древний род, дав ему 19 внуков и 13 правнуков. История рода продолжилась и во время становления в Казахстане Советской власти, и в страшный период Великой Отечественной войны, с полей которой вернулись только 2 из 9 ушедших на войну Кунанбаевых. Достойными продолжателями дел народного акына стали его племянники Шакарим и Какитай – поэты, переводчики, историки и издатели его литературного и музыкального наследства.

С семьей

Сочинения (основные издания)


Первый сборник стихов Абая, Санкт-Петербург, 1909 год (в музее Абая, город Семей)

 • Первый сборник «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева» (под ред. Какитая Искакова) — Санкт-Петербург, 1909; Казань, 1922; Ташкент, 1922.
 • «Абай Кунанбайұлы толық жинақ» (полное собрание стихов под ред. М. Ауэзова), Кызыл-Орда, 1933.
 • Кунанбаев А. Лирика и поэмы / Под ред. Соболева, предисл. М. Ауэзова, Москва, Гослитиздат, 1940.
 • Абай Кунанбаев. Избранное. Пер. с каз. под ред. Л. Соболева. Алма-Ата, Худ. лит., 1945.
 • Абай Кунанбаев. Собрание сочинений (в одном томе), Москва, 1954.
 • Құнанбаев А. Шығармаларының толық жинағы (екі томдық) — Алматы, 1954 (преизд. 1968, 1986, 2002).
 • Абай. «Слова назидания» (Кара сөз). (Пер. с каз. С. Санбаева), Алматы, Жалын, 1979, 1982.
 • Абай. «Книга слов» (на китайском языке), Пекин, 1995.
 • Құнанбаев А. «Книга слов» (Қара сөз). (Пер. с каз. Р. Сейсенбаева), Семипалатинск, 2001.
 • «Двадцать стихотворений Абая» (все известные их переводы, сост. и пер. М. Адибаев), Алматы, 2005.
 • Абай Кунанбаев. Избранное (серия «Мудрость веков»), Москва, Русский раритет, 2006.
 • Abai. Zwanzig Gedichte («Двадцать стихотворений» под ред. Г. Бельгера), Koln, Onelverlag, 2007.

Шығармалары

Абай өлең жазуды 10 жасында («Кім екен деп келіп ем түйе қуған…») бастаған. Одан басқа ертеректе жазылған өлеңдері — «Йузи-рәушән», екіншісі — «Физули, Шәмси». «Сап, сап, көңілім», «Шәріпке», «Абралыға», «Жақсылыққа», «Кең жайлау» өлеңдері 1870 — 80 жылдар аралығында жазылған. Ақындық қуатын танытқан үлкен шығармасы — «Қансонарда» 1882 ж. жазылған. Алайда жасы қырыққа келгеннен кейін ғана көркем әдебиетке шындап ықылас қойып, көзқарасы қалыптасып, сөз өнерінің халық санасына тигізер ықпалын түсінеді. Шығармалары үш жүйемен өрбиді: бірі — өз жанынан шығарған төл өлеңдері; екіншісі — ғақлия (немесе Абайдың қара сөздері) деп аталатын прозасы; үшіншісі — өзге тілдерден, әсіресе орысшадан аударған өлеңдері.

Абай өлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады, поэма жанрына көп бой ұрмағаны байқалады. Қысқа өлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар портретін жасауға, ішкі-сыртқы қылық-қасиеттерін, мінез-бітімдерін айқын суреттермен көрсетуге өте шебер. Қай өлеңінен де қазақ жерінің, қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері көрініп тұрады. Ислам діні тараған Шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы өзінің шеберлік — шалымын одан әрі шыңдайды. Шығыстың екі хикаясын «Масғұт» және «Ескендір» деген атпен өлеңге айналдырады. Ислам дініне өзінше сенген діни таным жайындағы философиялық көзқарастарын да өлеңмен жеткізеді. Абайдың дүниетанудағы көзқарасы XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақ халқының экономикасы мен ой-пікірінің алға ұмтылу бағытта даму ықпалымен қалыптасты. Дүниетану жолында сары-орыстың төңкерісшіл демократтарының шығармаларын оқып, өз дәуірінің алдыңғы қатарлы ой-пікірін қорытып, басқаларға қазақ өміріндегі аса маңызды мәселелерді түсіндіруге қолданады. Дүниетану өңірінде екі қасиеттің — сезім мен қыйсынның , түйсік пен ақылдың қатынасын таразылайды. Сондықтан да: «Ақыл сенбей сенбеңіз, Бір іске кез келсеңіз» деп жазады.

Кез келген халықтың тарих сахнасына шығуы — жүйеге бейімделген біртектес өмір салттың ғана нәтижесі емес, сонымен бірге қасиеттік деп саналатын- арман-аңсардың (идеал) да біртұтастығына айғақ. Олай болса Абай сынының тәлкегіне түскен еріншектік, дарақылық, жалқаулық, күншілдік, өтірікшілік, өсекшілдік, мақтаншақтық, жағымпаздық, жікшілдік сияқты қасиеттер қазақ баласының кейбірінің бойындағы туа біткен кемшілік емес, сол Абай өмір сүрген қоғамдағы саяси әлеуметтік қатынастардың нәтижесі екеніне ден қою қажет. Сонда, Абай бұрынғы бабаларымыздың бойынан көрген «кемшіліктерді» себеп ретінде емес, сол замандағы саяси-әлеуметтік қатынастардың салдары ретінде қарастыруға жол ашқан.

Биография

Абай Кунанбайулы родился в Чингизских междугорьях Семипалатинского уезда Западно-Сибирского генерал-губернаторства (с 1845 года Семипалатинская область) (по нынешнему административному делению вАбайском районе Восточно-Казахстанской области) в семье крупного бая Кунанбая Оскенбаева (Ускенбаева) рода Тобыкты из казахского племени Аргын. Семья Абая принадлежала к местной знати; дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своём роду в качестве правителей и биев.

Начатое в детстве домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе у муллы Ахмет-Ризы вСемипалатинске, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно посещал русскую школу. К концу пятилетней учёбы начинает писать стихи, сначала приписывая их авторство своему другу Кокпаю Джантасову. С 13 лет отец Кунанбай начинает приучать Абая к деятельности главы рода. В возрасте 28 лет Абай отходит от неё, целиком занявшись самообразованием, но только к 40 годам создаёт свои первые взрослые стихотворения. Значительным событием для Абая явилось его общение с политическими ссыльными Е. П. Михаэлисом, Н. Долгополовым, С. Гроссом.

На формирование мировоззрения Абая оказали влияние поэты и учёные Востока, придерживавшиеся гуманистических идей (Фирдоуси, Алишер Навои,Низами, Физули, Ибн Сина и другие), а также произведения русских классиков, а через них и европейская литература вообще. Он переводил Крылова,Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона.

Характерна история стихотворения «Қараңғы түнде тау қалғып» («Горы дремлют в тёмной ночи»), ставшего народной песней. Гёте написал «Wanderers Nachtlied» («Ночную песню странника»), Лермонтов переложил её на русский язык («Горные вершины спят во тьме ночной…»), а спустя ещё полвека Абай Кунанбаев передал её содержание на казахском языке.

Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Впоследствии его примеру последовал Турар Рыскулов.

Некоторое время Абай работал волостным упра­вителем.

По утверждениям советских литературоведов, Абай высмеивал некоторые обычаи родового аула, выступал «против рабского положения женщины» и, как повторено в его парадных советских биографиях, «против социального зла и невежества». Советские литературоведческие источники, повторяя эту фразу, иногда ссылаются в её подтверждение на стихотворения «Наконец, волостным я стал…» (1889), «Управитель начальству рад…» (1889) и «Кулембаю» (1888). Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии; новаторский характер носят стихи, посвящённые временам года: «Весна» (1890), «Лето» (1886), «Осень» (1889), «Зима» (1888), стихи о назначении поэзии (учить хорошему и осуждать плохое). Сюжеты поэм «Масгуд» (1887) и «Сказание об Азиме» основаны на мотивах восточной классической литературы. В поэме «Искандер» противопоставлены разум в лице Аристотеля и алчность завоевателя в лице Александра Македонского.

В истории казахской литературы Абай занял почётное место, обогатив казахское стихосложение новыми размерами и рифмами. Он ввёл новые стихотворные формы: восьмистишья, шестистишья и другие.

Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также талантливым и оригинальным композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной:

Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков. Так, руководители движения Алаш-Орда воспринимали Абая как своего духовного предтечу и даже духовного вождя возрождения казахской нации. Алихан Букейханов стал первым биографом Абая. Его статья «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» — некролог казахского народного поэта была напечатана в газете «Семипалатинский листок» в 1905 году. Затем с портретом Абая она печаталась в журнале «Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» в 1907 году.

В 1914 году тюрколог В. В. Гордлевский выбрал в качестве видных представителей казахской литературы Абая Кунанбаева и Миржакипа Дулатова для публикации их текстов в «Восточном сборнике», выпускаемом в честь 70-летия известного востоковеда, академика Н. И. Веселовского.

Абай Кунанбаев как общественный деятель

https://pp.userapi.com/c848524/v848524546/ebc2/u4tAz7fGljI.jpg» style=»width: 720px; height: 540px;» />

Дружба Абая с русскими революционерами, отбывавшими ссылку в Семипалатинске, сыграла немаловажную роль в становлении его как личности в общественной деятельности и великого просветителя.

Летом 1885 года Абай принимал участие в разработке степного положения, известного в народе под названием «96 статей Абая», или «Чарское положение», так как чрезвычайный съезд «тюбе», бием которого был избран Абай, проходил на берегу реки Чар в местечке Карамола.

На съезде присутствовали более 100 биев из Каркаралинского, Павлодарского, Семипалатинского, Усть–Каменогорского уездов и Зайсанского приставства, они являлись представителями всех родов Среднего жуза.

Благотворительная деятельность Общества не осталась незамеченной в регионе, и вступая в него, Абай внес свой вклад в благое дело. Он не раз высказывался по поводу устройства казахского общества, был сторонником развития ремесел и торговли, считая их более прогрессивными формами труда, чем кочевое скотоводство.

В современных условиях Казахстан много делает для того, чтобы вывести бизнес на международную арену, подтверждая слова Абая о том, что если развивать торговлю не только в пределах одного города или одной страны, то его родина может совершенствоваться намного быстрее, чем сейчас. В рамках программной статьи «Рухани жангыру» мы говорим о помощи бизнесменам, о необходимости повышения уровня конкурентоспособности казахстанских предпринимателей. В те времена не было понятия слова «бизнесмен», но если переложить взгляды поэта на сегодняшнюю ситуацию, то именно в развитии международного бизнеса и партнерства он видит развитие свой страны. Потомки стараются не подвести великого деятеля, мы также движемся вперед и совершенствуем себя, свою страны и свое сознание.

Поэтому в наше время очень важно помнить таких великих и мудрых людей, каким был поэт, переводчик, композитор, философ и мыслитель Абай Кунанбаев. Это способствует не только развитию нашей страны, но и развитию каждого казахстанца, как отдельной личности

Примечания

 1.  Большая советская энциклопедия. — 2-е изд. — М.: Большая советская энциклопедия, 1949. — Т. 1.
 2.  KazTube — KazTube.kz — Кенжеғали Мыржықбай- көзімнің қарасы
 3.  Кунанбаев А. Избранное. Под ред. Л. Соболева. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1945.
 4.  Абай на языке Шиллера и Гете
 5.  АЛМАТИНСКИЕ УЛИЦЫ: СУДЬБЫ НАЗВАНИЙ
 6.  «Проспект Абая: из прошлого в будущее» Этот проспект один из самых протяженных и самых старых в современной Астане
 7.  Семипалатинск. Улицы города
 8.  Марат Хасанов. На карте немецкой столицы теперь есть имя Абая. КонтиненТ (8 марта 2000). Проверено 4 июня 2012. Архивировано из первоисточника 23 июня 2012.
 9.  Александра Белуза, Наталья Рожкова, Александр Садчиков, Дарья Миронова. Майдан или не Майдан. // Московские новости, № 275 (275). Проверено 14 мая 2012. Архивировано из первоисточника 30 мая 2012.
 10.  Депутат-единоросс обещал участникам акции на Чистых Прудах, что полиция их не станет разгонять. // newsru.com. Проверено 14 мая 2012. Архивировано из первоисточника 30 мая 2012.
 11.  Песни Абая на сайте Казахфильма

Слова Абая и в радости, и в горе

Творчество Абая – феноменальное явление, выходящее далеко за рамки литературы, культуры. Иногда невольно приходишь к мысли, что для нас он не только и не просто поэт, философ, переводчик и композитор, а значительно большая и максимально близкая личность, как, скажем, родственник, старший брат, дед, но в любом случае очень близкий, родной человек. Не зря же мы говорим «Абай ата». Поэтому вполне естественно нам часто кажется, что мы не раз встречались с этим человеком, разговаривали и делились мнениями, неоднократно слушали его советы, а иногда в силу недопонимания или занятости – не слушали… Словом, и в радости, и в горе идёшь к нему. Он оказывается рядом с тобой и в минуты сладостной любви или появления на свет ребёнка, и в трудные минуты жизненных испытаний или удара судьбы.

 Великое уважение нашего народа к своему любимому поэту выражается и в том, что, когда требуется доказать какойнибудь факт, непременно употребляется универсальная фраза «Абай айтқандай» – «как сказал Абай». Абай – мудрый наставник нации, духовный отец народа. Мечтаем, чтобы каждый казах время от времени брал в руки томик Абая и перечитывал его стихи, внутренне держал перед ним своеобразный отчёт: «Как я живу на этом свете? Придерживаюсь ли советов Абая, сделал ли выводы из его критики, стремлюсь ли к высотам, какие указал великий поэт, и вообще, что сделал, чтобы соответствовать предназначению человека на земле?»

Почти в каждом переведённом произведении можно проследить, что Абай будто соревнуется с автором оригинала, соперничает с ним. В этом мы видим конгениальность Абая с великими художниками слова, к творениям которых он обращался, с ярчайшими талантами, близкими, сходными ему по духу, образу мыслей. Перечитывая стихи, «Слова назидания» Абая, мы не должны забывать и о его чудесных переводах, которые являются ярким свидетельством подлинного величия казахского поэта.

ОБ АВТОРЕ 

Сауытбек Абдрахманов, доктор филологических наук, депутат Мажилиса Парламента РК, член Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева.

Происхождение и семья

Прадед Ыргызбай — батыр и бий рода тобыкты, родился приблизительно в 1750 годах.

Дед Оскембай — сын Ыргызбая, бий рода Аргын тобыкты, годы жизни ок. 1778—1850.

Отец Кунанбай кажы — ага-султан всего Каркаралинского внешнего округа, позже волостной управитель Кокше-Тобыктинской волости, годы жизни 1804—1886.

Мать Улжан — из рода Каракесек из племени Аргын.

Бабушка Токбала, в замужестве прозванная Зере из рода матай племени найман. Предположительно учила его родной речи[значимость факта?].

Племянник Шакарим — поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. Перевёл «Дубровского» и «Метель» А. С. Пушкина. Автор книги «Зеркало казахов», поэмы «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек». Сын старшего брата Абая Кудайберды.

Племянник Какитай — поэт, издатель стихов Абая. Сын младшего брата Абая Ыскака.

Старший сын Акылбай родился когда Абаю было всего 17 лет, воспитывался младшей женой Кунанбая — Нурганым (родился в 1861 — умер в 1904 году)..

Сын Абдирахман, прозванный отцом «Абиш», родился в 1868 году, окончил реальное училище в городе Тюмени, потом Михайловскую школу артиллерии в Санкт-Петербурге. Однако здоровье не позволило ему поступить в Военную академию. Абдирахман умер от туберкулёза в 1895 г.

Третий сын Магауия прозванный отцом «Магаш» (1870—1904) после обучения в Семипалатинске вернулся в свой аул. По настоянию отца писал поэмы. Самое объёмное его произведение — поэма «Медгат-Касым». В последние годы жизни был местным судьёй.

Четвёртый сын Турагул общественный деятель партии «Алаш Орда», поэт и писатель, по собственному утверждению перевёл на казахский язык произведения Джека Лондона «Эскимос Киш» и «Мартин Иден» (переводы не сохранились), М. Горького «Челкаш», А. С. Неверова «Марья-большевичка», Болеслава Пруса «Антек» и другие. Родился в 1875 году, умер в 1934 году в городе Чимкент.

Абай Кунанбаев на «Родоводе». Дерево предков и потомков

Биография Абая Кунанбаева

https://pp.userapi.com/c831408/v831408054/125585/Rpk3CzU7nhQ.jpg» style=»width: 720px; height: 495px;» />

Абай Кунанбаев появился на свет в 1845 году в Чингизских горах, настоящие имя поэта Ибрагим, но известным он стал именно под именем Абай. Семья Кунанбаевых относилась к местной знати, дед и прадед возглавляли свой род, как бии. Абай Кунанбаев с детства изучал восточные языки, а также посещал русскую школу. Поэт еще в детстве начинал писать свои первые стихи, но только к сорока годам он создаст свои взрослые стихотворения.

Мировоззрение Абая формировалось благодаря восточным ученым и поэтам, а также русским классикам. Он перевел знаменитых русских писателей, таких как Крылов, Лермонтов, Пушкин и многих других

Поэт подчеркивал важность знания русского языка и культуры. Абай писал в назидание: «Для того чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру»

Творчество Абая было посвящено жизни родного народа. Абай Кунанбаев способствовал распространению русской и европейской культуры среди казахов. Поэтом и писателем создано около 170 стихотворений и сделано 56 переводов.

Абай Кунанбаев как поэт

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз», или же “Слова Назидания”, состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. Труды Абая Кунанбаева были переведены на многие языки мира. “Слова назидания” — это обращение к читателю, как бы диалог, своеобразный плод “ума холодных наблюдений и сердца горестных замет”, и философия жизни отдельного человека на фоне судьбы народа.

В этих назиданиях раскрывались проблемы истории, педагогики и морали. Поэт протестовал против насилия со стороны родителей и мулл, которые убивают в детях любовь к науке. Абай считал, что процесс обучения должен приносить радость познания. Изучение науки должно способствовать правильному позна­нию материального мира, оно должно вести человека к совершенству.

Поэт и мыслитель предостерегал молодежь от несерьезного отношения к науке.  «Знать русский язык — значит открыть глаза на мир» — говорит Абай в 25 Слове. «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет оставаться в стороне».

Отталкиваясь от общего правила, что тот, кто способен воспринимать чужую культуру, делает шаг к более широкому взгляду на мир, учится самокритичности и к преодолению ограниченности, Абай еще раз настаивает: «Русская наука и культура — ключ к осмыслению мира. Владея этим ключом, можно намного облегчить жизнь нашего народа».

Сейчас перед Казахстаном стоит цель войти в тридцатку лучших стран мира в рамках реализации «Рухани Жангыру”, а ведь еще во времена Абая Кунанбаева казахский народ стремился к совершенству. Именно Абай первым говорил о выходе на новый уровень. Сегодня мы хотим выйти на мировую арену, говорим о культуре страны в глобальном мире. В те времена о нашем народе не знали во всем мире, поэтому Абай видел путь в слиянии культур с Россией. Сегодня мы говорим о модернизации сознания, которая поможет нам быть конкурентоспособными на мировой арене. Поэтому вчитываться в «Слова назиданий», которым уже века, нужно сегодня. Поэт оставил нам советы, которые сегодня как никогда актуальны.

Память

Филателия и бонистика

Памяти казахского поэта посвящён ряд почтовых марок и других филателистических материалов, выпущенных в СССР, Казахстане и других странах. В 1993 году изображение Абая было помещено на банкноте Национального банка Республики Казахстан номиналом в 20 тенге.

Музеи

Дом-музей Абая в Семее
 • В Семее открыт республиканский литературно-мемориальный дом-музей Абая.
 • В Лондоне по инициативе писателя Ролана Сейсембаева открыт дом Абая.

Абай Кунанбаев в произведениях литературы и искусства

 • В 1938 году его внучатый племянник Мухтар Ауэзов в соавторстве с Леонидом Соболевым создали трагедию «Абай».
 • Позже М. О. Ауэзов написал роман-эпопею «Путь Абая» (т. 1—4, 1942—1956), за который ему была присуждена Сталинская премия 1949 года (за первую часть «Абай») и Ленинская премия 1959 года (за вторую часть «Путь Абая»).
 • В 1944 году Ахмет Жубанов и Латыф Хамиди по либретто Мухтара Ауэзова создали оперу «Абай». В июне 2014 года состоялась премьера обновлённой оперы, дирижёром-постановщиком которой стал Алан Бурибаев, правнук Ахмета Жубанова.
 • В 1945 году на Алматинской киностудии был снят фильм «Песни Абая». Режиссёры — Г. Л. Рошаль и Е. Е. Арон, в роли Абая — Калибек Куанышпаев.
 • В 1952 году за спектакль «Абай» М. О. Ауэзова, поставленный на сцене КазГАТД имени М. О. Ауэзова, режиссёр Шакен Айманов и ряд актёров (в роли Абая Капан Бадыров) получили Сталинскую премию.
 • В 1995 году о жизни поэта был снят двухсерийный фильм «Абай», режиссёр — Ардак Амиркулов, в роли Абая — Габиден Турыкпаев. Фильм производства Казахстан-Франция.

Прогрессивные взгляды

Получая образование в русской школе, много общаясь со ссыльными и учениками, Абай смог оценить со стороны быт и нравы своего народа. Острое неприятие многих традиций впоследствии нашли отражение в «Словах назидания».

К примеру, он порицал многие откровенно варварские традиции, бытовавшие среди простого народа. Жадность, лизоблюдство, преклонение перед более сильным – Абай старался искоренить эти негативные черты в обществе. Отдельного внимания заслуживало, по его мнению, отношение к женщинам. Как и во всех странах Средней Азии, до прихода русских, они практически являлись рабынями. Не имея никаких прав, они были буквально собственностью сначала отцов, а потом мужей. Убийство либо никак не наказывалось, либо наказывалось небольшим штрафом – если казах убивал женщину, не принадлежавшую ему. Все это выставлялось в его произведениях самым негативным образом.

Старался порицать он и алчность. Во многих казахстанских школах изучается поэма «Искандер» (так звали в Азии Александра Македонского) в оригинале или переводе. Здесь великий завоеватель ведет беседу со своим учителем – Аристотелем. Тот наглядно показывает молодому, горячему мужчине, что бессмысленное накопление золота не может закончиться ничем хорошим.

Стоит отметить, что практически во всех «Словах назидания» упоминаются русские люди и народ в целом. Великий просветитель ставит их в пример казахам. Пожалуй, сегодня многие из его строк могли бы привести к тому, что поэт получил бы серьезное наказание за экстремизм. Привести хотя бы цитату из «Второго слова назидания», посвященную русским: «Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, а не проводят время в унизительных раздорах между собой. О просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой».

Призывал он всех состоятельных казахов (и сам следовал этому совету) отправлять детей для обучения русским учителям. А биями и управленцами ставить только тех, кто получил русское образование. Абай Кунанбаев считал, что именно изучая русский язык, простые казахи получат доступ к всемирной сокровищнице знаний.

Разумеется, сегодня его произведения изучаются в довольно сильно усеченной форме – многие отрывки скрупулезно вырезаются, как устаревшие.

Чингисские горы и Караульские степи поэзии

Художественная масштабность и великолепие поэзии Абая ярко проявляются в его переводах Лермонтова. Вершинные шедевры казахского поэтического перевода Абай создал, именно перекладывая стихи Лермонтова на казахский язык. Среди них особо можно выделить «Қараңғы түнде тау қалғып» – перевод лермонтовского шедевра «Из Гёте» («Горные вершины cпят во тьме ночной»).   

Герольд Бельгер и Медеубай Курманов в своих книгах, статьях, эссе приводят три его варианта (Гёте – Лермонтов – Абай) и убедительно доказывают поэтическое мастерство Лермонтова и Абая.

О чудесном переводе Лермонтова сказано немало. С момента появления данное стихотворение является великим произведением русской литературы. И таким же для казахов стал абаевский вариант. Видимо, это и есть ответ на вопрос, переводится или не переводится поэзия. Когда Александр Аникст пишет, что у Гёте восемь строк «вместили в себя всю природу, весь мир», это тоже есть ответ на вопрос, может ли поэзия передать жизнь такой, какая она есть. Здесь же дан ответ и на такой вопрос: каким является казахский язык? В известной степени даже на такой: что за народ казахи и на что они способны?

«Қараңғы түнде тау қалғып» – эталон художественности, образности, мелодичности, точности в переводе. Благодаря абаевскому гению лермонтовские «горные вершины» снизились просто до «гор» (примерно до Чингисских гор, не имеющих заоблачных вершин), «долины» превратились в широкие «степи» (как, скажем, Караульские) – картина Гёте запросто переместилась на казахскую землю.

Переведённые из Лермонтова стихи являются самой большой частью творчества Абая-переводчика. Среди них такие шедевры, как «Бородино», «Еврейская мелодия», «Из Гёте», «Не верь себе», «Дума», «Кинжал», «Молитва», «Дары Терека», «Выхожу один я на дорогу…», «Демон» (отрывок), что говорит о высоком вкусе Абая-читателя.

«Абай с особым трепетом относился к поэзии Лермонтова, – писал академик Заки Ахметов. – Он был особенно близок к русскому поэту, в духовном родстве с ним. Не будет преувеличением сказать, что, проникнувшись симпатией к русской поэзии, Абай наибольшее духовное созвучие обнаружил именно в Лермонтове. К тому времени Абай уже находился на уровне всестороннего понимания интеллектуального мира, потребностей, участи не только великого поэта, но и всего русского общества. Поэтому он прекрасно понимал и поэзию этого народа. Прекрасно чувствовал, что возмущение, печаль и гнев Лермонтова выражали возмущение, гнев и печаль русского народа, эксплуатируемого общества. Когда писал «Я для тебя загадка, я и мой путь. Против тысяч сражался – не обессудь!», он, возможно, подразумевал и душевное состояние Лермонтова. Его Абай называл «поэтом особого негодования, поэтом, любовь которого отравлена гневом».

И вообще, нам представляется, что Абаю Лермонтов всё же был ближе, чем Пушкин. Кажется, потребности своей души он больше находил у Лермонтова. Это видно и по тому, как большинство лермонтовских стихотворений Абай переложил в виде чистого перевода, а когда имел дело с Пушкиным, он допускал больше вольности, позволял себе по-своему осмысливать детали, на свой лад изменять характеры, нравственные черты персонажей. Иначе говоря, если Абай с Пушкиным говорит состязаясь, то с Лермонтовым – соглашаясь.

Переводом Абай начал заниматься с Лермонтова и закончил Лермонтовым. Не случайно новый рубеж в творчестве Абая начинается с 1880-х годов (первый перевод из Лермонтова сделан в 1882 году). За такие качества, как художественная конкретность, образная точность, казахская поэзия в долгу и перед переводами Абая.

Слова назидания

Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Қара сөз» (в дословном переводе «Простое (буквально — чёрное) слово»), состоящая из 45 кратких притч или философских трактатов. В этих «Назиданиях» поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. «Қара сөз» создана Абаем на склоне лет. Он знает цену всему — делам, искушению, соблазнам, но всё проходит и остаётся только мудрость. Попыток перевода данного произведения немного, так как оно требует не только поэтического дарования, но и философского мышления. Ещё в 1945 году, к 100-летию со дня рождения Абая, в издательстве «Художественная литература» вышел сборник избранных переводов его произведений на русский язык, содержавший перевод Виктора Шкловского под названием «Назидания». Позднее этот перевод выходил в свет в 1954 и 1979 г. Также известны переводы казахского писателя Сатимжана Санбаева под названием «Слова назидания» (1970) и писателя Ролана Сейсенбаева, который называется «Книга слов» (1992—1993).

Память в бонистике и филателии

Память о великом просветителе живет. Так как скончался он в начале двадцатого века, фото Абая Кунанбаева до наших дней не дошли. Зато сохранилось довольно много словесных описаний, позволяющих сравнительно точно восстановить его внешность.

Поэту старались отдать долг памяти, увековечив на марках. Первая из них появилась еще в 1965 году. Стоила марка 4 копейки и изображала лицо Абая Кунанбаева. Значительно позже, в 1995 году, были выпущены еще две марки, достоинством уже 4 и 9 тенге.

При создании собственной национальной валюты, специалисты также не забыли о великом просветителе. На купюре достоинством 20 тенге, выпущенной в 1993 году, изображен именно этот поэт.

Отдельно стоит сказать, что во многих городах Казахстана в день рождения Абая Кунанбаева проводятся литературные чтения, посвященные ему.

Взрослая жизнь и творческий путь

Как правило, взрослая жизнь в степи начиналась очень рано, а степной уклад не совсем располагал к образованию и искусству. Сразу после медресе отец начал приобщать сына к ведению как своего довольно обширного хозяйства, так и участию в улаживании бесконечных, чаще всего междоусобных, конфликтов и споров. Уже в достаточно юном возрасте Абай заслужил репутацию рассудительного и справедливого юноши, при этом не всегда согласного со своим властным отцом.

Молодой Абай Кунанбаев

Степной период занял основную часть жизни Абая

Его внимание по-прежнему занимали и многотысячные табуны и отары, и управление делами рода. При этом он никогда не расставался с творчеством, но история сохранила лишь малую часть его произведений

Можно отметить несколько основных вех его жизненного пути.

 1. Следуя вековым традициям, он женился в возрасте 15 лет и через год стал отцом.
 2. К двадцати годам приобрел славу первого оратора, знатока обычаев, традиций и правовых отношений, к нему шли за решением не только именитые бии «киргизской» степи, но и простые казахи.
 3. К 30-летнему возрасту авторитет Абая позволил ему стать одним из признанных лидеров степного самоуправления и играть в нем одну из первых ролей.
 4. В 70-80-х годах Абай часто бывал в Семипалатинске, где нашел много знакомых среди политических ссыльных. Особое влияние на формирование не только его мировоззрения, но и художественного восприятия оказали Северин Грос, народоволец Нифонт Долгополов и Евгений Михаэлис.
 5. Летом 1884 года Северин Грос совершил месячную поездку по Чингизской волости, собирая материалы об обычаях и традициях казахов. Неоценимую помощь в работе была оказана ему непосредственно Абаем, а ее итогом стало издание в 1886 году в Омске научного труда «Материалы дел изучения обычаев киргизов».
 6. В 1885 году, вскоре после открытия в Семипалатинске краеведческого музея, Абай передал в него более 50 экспонатов из повседневного кочевого уклада жизни.
 7. В том же 1985 году Абай принял участие в качестве главного судьи на чрезвычайном съезде, итогом которого стал свод законов, устанавливающий компромиссное взаимодействие между государственными и неписанными степными законами. При этом титул главного судьи – «тобе би» не был официальной должностью Абая, а служил признанием его авторитета и народного уважения.
 8. Лишь достигнув 40-летнего возраста, Абай в 1886 году первый раз поставил подпись под стихотворением «Лето». Этот год считается официальной датой его творческой и поэтической деятельности, а его наследию принадлежат около 230 стихотворения, в том числе 3 поэмы.
 9. После издания собранных Гросом материалов и по его представлению в 1886 году Абай стал членом Семипалатинского областного статистического комитета, ставшего впоследствии частью Западно-Сибирского отдела Русского Географического Общества.
 10. В ноябре 1888 года Абай написал стихотворение «Ноябрь – преддверие зимы», в котором обрушил свой гнев на жадность баев, бросающих свой народ на произвол судьбы. Его предчувствие оправдалось в самое ближайшее время – страшный джут наступившей зимы унес почти половину скота и множество жизней.
 11. В 1895 году от туберкулеза умер сын Абая Абдирахман (Абиш), офицер-артиллерист, на которого он возлагал большие надежды. Эта смерть глубоко ударила по здоровью и жизненному настрою аксакала.
 12. Многие решения Абая в качестве народного судьи встречали противодействие и открытое сопротивление. В 1898 году, участвуя по приглашению уездных властей в разделе границ между волостями, он подвергся нападению толпы озлобленных казахов и спасся благодаря вмешательству стражи.
 13. Как человек глубоко верующий, Абай свято верил в слово Корана и действовал согласно его канонам. Свои философские и богословские раздумья он уже на склоне лет передал в своем главном труде – «Книге слов» или «Книге назиданий». Отрывки труда входили частями в различные произведения, а целиком впервые были изданы уже после смерти поэта в 1918 году.
 14. В мае 1904 года умер самый любимый сын Абая Магауя. Этот удар 59-летний Абай уже не смог вынести и смог пережить сына всего на 40 дней.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий